نمونه کار هنرجویان

آموزشگاه نقاشی

گارینه قره بیگلو -مدادرنگی
گارینه قره بیگلو -مدادرنگی

آموزشگاه نقاشی

الناز شهیدی -پاستل
الناز شهیدی -پاستل
الناز شهیدی- آبرنگ
الناز شهیدی- آبرنگ
الناز شهیدی - مدادرنگی
الناز شهیدی – مدادرنگی
الناز شهیدی - آبرنگ
الناز شهیدی – آبرنگ
الناز شهیدی - پاستل
الناز شهیدی – پاستل
الناز شهیدی- آبرنگ
الناز شهیدی- آبرنگ
مریم جواد - گواش
مریم جواد – گواش
بهناز دستجردی - پاستل
بهناز دستجردی – پاستل
الهه حمیدی - کنته
الهه حمیدی – کنته
بهناز دستجردی- پاستل
بهناز دستجردی- پاستل
بهناز دستجردی - کنته
بهناز دستجردی – کنته
گارینه قره بیگلو - گواش
گارینه قره بیگلو – گواش
پرنیا کریمی - مدادرنگی
پرنیا کریمی – مدادرنگی
الناز شهیدی - گواش
الناز شهیدی – گواش
مهسا حورزاد - کنته
مهسا حورزاد – کنته
سمیرا ضرابی - رنگ روغن
سمیرا ضرابی – رنگ روغن
سمیرا ضرابی - آبرنگ
سمیرا ضرابی – آبرنگ
سمیرا ضرابی -آبرنگ
سمیرا ضرابی -آبرنگ
زهره آسوده- پاستل گچی روی مقوای جیر
زهره آسوده- پاستل گچی روی مقوای جیر
فرشته روح اللهی- رنگ روغن
فرشته روح اللهی- رنگ روغن
مریم جواد-گواش
مریم جواد-گواش
گلنوش محمودی - پاستل گچی
گلنوش محمودی – پاستل گچی
مانیا مهدوی - رنگ روغن
مانیا مهدوی – رنگ روغن
مریم جواد - مدادرنگی
مریم جواد – مدادرنگی
نجمه مهریزی - فتورئال
نجمه مهریزی – فتورئال
نجمه مهریزی-رنگ روغن
نجمه مهریزی-رنگ روغن
مریم جواد - مدادرنگی
مریم جواد – مدادرنگی
فرشته روح اللهی- رنگ روغن
فرشته روح اللهی- رنگ روغن