خانه / نمونه کار هنرجویان

نمونه کار هنرجویان

گارینه قره بیگلو -مدادرنگی
گارینه قره بیگلو -مدادرنگی

 

 

الناز شهیدی -پاستل
الناز شهیدی -پاستل

 

 

الناز شهیدی- آبرنگ
الناز شهیدی- آبرنگ

 

 

الناز شهیدی - مدادرنگی
الناز شهیدی – مدادرنگی

 

 

الناز شهیدی - آبرنگ
الناز شهیدی – آبرنگ

 

 

الناز شهیدی - پاستل
الناز شهیدی – پاستل

 

 

الناز شهیدی- آبرنگ
الناز شهیدی- آبرنگ

 

 

مریم جواد - گواش
مریم جواد – گواش

 

 

بهناز دستجردی - پاستل
بهناز دستجردی – پاستل

 

 

الهه حمیدی - کنته
الهه حمیدی – کنته

 

 

بهناز دستجردی- پاستل
بهناز دستجردی- پاستل

 

 

بهناز دستجردی - کنته
بهناز دستجردی – کنته

 

 

گارینه قره بیگلو - گواش
گارینه قره بیگلو – گواش

 

 

پرنیا کریمی - مدادرنگی
پرنیا کریمی – مدادرنگی

 

 

الناز شهیدی - گواش
الناز شهیدی – گواش

 

 

مهسا حورزاد - کنته
مهسا حورزاد – کنته

 

سمیرا ضرابی - رنگ روغن
سمیرا ضرابی – رنگ روغن

 

 

سمیرا ضرابی - آبرنگ
سمیرا ضرابی – آبرنگ

 

 

سمیرا ضرابی -آبرنگ
سمیرا ضرابی -آبرنگ

 

 

زهره آسوده- پاستل گچی روی مقوای جیر
زهره آسوده- پاستل گچی روی مقوای جیر

 

فرشته روح اللهی- رنگ روغن
فرشته روح اللهی- رنگ روغن

 

 

مریم جواد-گواش
مریم جواد-گواش
گلنوش محمودی - پاستل گچی
گلنوش محمودی – پاستل گچی

 

 

مانیا مهدوی - رنگ روغن
مانیا مهدوی – رنگ روغن

 

مریم جواد - مدادرنگی
مریم جواد – مدادرنگی

 

نجمه مهریزی - فتورئال
نجمه مهریزی – فتورئال

 

نجمه مهریزی-رنگ روغن
نجمه مهریزی-رنگ روغن

 

مریم جواد - مدادرنگی
مریم جواد – مدادرنگی

 

فرشته روح اللهی- رنگ روغن
فرشته روح اللهی- رنگ روغن