زیر سازی بوم نقاشی

زیر سازی بوم نقاشی گاهی اوقات آماده کردن بستر یک کار، تحت عنوان زیر سازی بوم نقاشی اهمیت بسیار زیادی برای ما دارد.گاهی یک بوم خام می تواند دردسرساز شود که می توان از قبل برای آن چاره ای اندیشید. در تکنیک هایی که با بوم سروکار داریم اگر بدون زیر…