آثار شرکت داده شده در نمایشگاه مجازی نقاشی کودکان 5 تا 8 سال مرداد 1392 مجتمع آموزشی ارژنگ

بیتا باقری 7 ساله از نیشابور محمد قدس الهی 4/5 ساله از تهران غزاله فرهنگ 4/5 ساله از مشهد شهریار محمد زاده 5 ساله از مشهد عرفان سلیمانی 6/5 ساله از مشهد پوریا نصیری 6 ساله از تهران محمد صالح افضلی 7 ساله از مشهد